Tietojärjestelmätiede ja etiikka

Kuten professori Heikkilä professoriluennossaan 23.11.2011 totesi, on etiikka – ehkä hieman yllättäenkin – työinformatiikassa ja tietojärjestelmätieteessä keskeinen aihe. Heikkilä korosti, syystä, että järjestelmien ei tule ratkaista ongelmia jälkikäteen, vaan ennakoivasti. Sen sijaan, että pyrkisimme kehittämään järjestelmiä jotka korjaavat jo väärin menneen tilanteen tulee meidän ajatella järjestelmiä mahdollistajina.

Jani Koskinen korostaa tutkimuksessaan sähköisten terveydenhuollon järjestelmien kehittämisessä ”kotoisan olon” (homelike being in the world) tärkeyttä. Esimerkiksi vanhustenhuollossa, jälleen Heikkilää siteeraten, kun kehitetään järjestelmiä kotona pärjäämisen pidentämiseksi, ei tulisi keskittyä järjestelmiin jotka ratkaisevat jo tapahtuneet ongelmat, kuten vaikkapa vanhuksen kaatumisen, vaan järjestelmiin, jotka estävät kaatumisen ennakoiden vanhuksen tarvetta kotioloissa. Sama on tietysti totta muuallakin, oli järjestelmän tarkoitus mikä tahansa.

IT-etiikka on yksi tapa lähestyä tätä ongelmatiikkaa. Esimerkiksi EU FP6 projektissa MINAmI (http://www.fp6-minami.org/) pyrittiin applikaatioiden käytöstä tehtyjen tarinoiden analysoinnin kautta ennakoimaan mahdolliset ongelmat ja ratkaisemaan ne ja muokkaamaan applikaatioiden toimintaa ennen niiden introdusointia markkinoille. Projektia varten koottiin ryhmä eetikkoja (tai moraalifilosofeja), yhteiskuntatieteilijöitä ja juristeja, joiden tehtävänä oli käydä läpi käyttäjätarinoiden mahdolliset ongelmakohdat ja suositella proaktiivisia ratkaisuja ongelmien estämiseen – ja ennen kaikkea nostaa esiin miten järjestelmä saataisiin tukemaan toimijoiden mahdollisuuksia, rajoitusten tekemisen sijaan.

Juuri päättymäisillään oleva TJT:n syventävä kurssi Informaatioteknologia ja etiikka tarjoaa kurssilaisille mahdollisuuden perehtyä ensin etiikan maailmaan, seurausetiikan (utilitarismi), velvollisuusetiikan (deontologia), oikeusetiikan ja hyve-etiikan kautta. Näiden etiikan perusteiden oppimisen jälkeen kurssilla tutustutaan erilaisten erityisesti IT-alueella nousseiden eettisten kysymysten kirjoon.

Kurssin aikana käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa klassiset yksityisyyskysymykset, tietoturva, pääsy informaatioon, omistusoikeuskysymykset ja vastuukysymykset. Näiden lisäksi käsitellään aiheita digitaalisesta kuilusta (Digital Divide, maiden välillä ja niiden sisällä), sukupuolikysymysten kautta vaikkapa tietotekniikan käyttöön sodankäynnissä (lisäinfoa osoitteesta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4427).

Kurssin aikana oletetaan opiskelijoiden etsivän jokaisesta kurssin luentoteemasta jonkun tieteellisen artikkelin ja kertovan miksi se on eettisesti merkittävä. Kotitehtäviä käydään läpi kurssin luennoilla, jolloin vertaisoppimisella voidaan täydentää kurssin luennoitsijan esiin tuomia teemoja. Kurssin lopuksi on opiskelijoilla mahdollisuus syventyä itse valitsemaansa aiheeseen eettisestä näkökulmasta ja esittää työnsä sekä kirjallisesti että suullisesti akateemisen perinteen mukaisessa seminaarissa. Opiskelijoiden etsimät teemat ja artikkelit eivät myöskään katoa demokasojen hämärään, vaan aion käyttää niitä (tietääkseni) ensimmäisen suomenkielisen IT-etiikan oppikirjan kirjoittamiseen.

Mainokset

2 thoughts on “Tietojärjestelmätiede ja etiikka

  1. Mielenkiintoista! Kysymys herääkin, että miten tämä ennakointi tapahtuu esim. vanhuksen kaatumista estäen?

  2. Sikäli kuin Jupsin esityksestä oikein ymmärsin, mittaisi järjestelmä esioireita (itse kaatumisen lisäksi) ja hälyttäisi luotetun ystävän, sukulaisen tai naapurin paikalle oireiden ilmetessä. Tämä on tietysti vain esimerkki; olennaista on proaktiivinen ajattelu sinänsä – kannustaminen ratkaisuihin jotka ennakoivat, eivät reagoi.

Kommentointi on suljettu.